post

W myśl cytatu:

„Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj.” Przyp. Salomona 24.11

wyznaczyliśmy misję naszej fundacji, której m.in. jest pomoc społeczna w readaptacji do życia codziennego osobom doświadczającym z powodu trudnych sytuacji życiowych wykluczenia społecznego (opuszczających zakłady karne, byłych osadzonych, osób wychodzących z ośrodków wychowawczych, poprawczych, bezdomnych, sierot, osób z objawami dysfunkcji, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie posiadających możliwości korzystania z zasobów rodzinnych czy środowiskowych).

Wierzymy, że jedynie Bóg udziela najskuteczniejszej pomocy w rozwiązywaniu wszystkich trudnych problemów, zarówno naszych osobistych, jak i naszych podopiecznych. Wielokrotnie doświadczyliśmy Jego pomocy i śmiało możemy powtórzyć za św. Pawłem „Wszystko mogę w Tym który mnie wzmacnia, w Chrystusie” Flp. 4, 13. Osobista wiara i relacja z żywym Bogiem Jezusem Chrystusem jest podstawą życia każdego człowieka bez względu na sytuację w jakiej się znajduje. Dlatego krzewienie kultury chrześcijańskiej jest dla nas ważnym celem fundacyjnym, który realizujemy poprzez propagowanie Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, organizowanie przedsięwzięć i misji chrześcijańskich, poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przemianę duchową społeczeństwa.